Algemene voorwaarden

Wil je een actie organiseren om geld op te halen voor Stichting Vluchteling, wil je meedoen aan een actie of een bericht plaatsen op de website? Lees dan vooraf zorgvuldig onderstaande actievoorwaarden door. Let op: voordat je een actie start, dien je zowel de actievoorwaarden als de gebruikersvoorwaarden van dit actieplatform te accepteren.

Actievoorwaarden voor actievoerders voor Stichting Vluchteling

Lees vooraf zorgvuldig onderstaande actievoorwaarden door. Voordat je een actie start, dien je akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

Actievoerders voor Stichting Vluchteling  (hierna te noemen: actievoerders) dienen zich te houden aan de volgende voorwaarden:

 • Een actie starten voor Stichting Vluchteling is alleen mogelijk indien de actievoerder het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en daardoor akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De actievoerder verklaart zich door inschrijving bekend met de algemene voorwaarden en onderwerpt zich hieraan.
 • Elke actievoerder realiseert zich dat een actie voeren voor Stichting Vluchteling op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Actievoerders vrijwaren Stichting Vluchteling van alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins op enigerlei wijze ontstaan door het in actie komen voor Stichting Vluchteling.
 • Actievoerders zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling, organisatie en gevolgen van hun sponsoractie. Actievoerders mogen de belangen en de goede naam van Stichting Vluchteling niet schaden.
 • Stichting Vluchteling behoudt zich het recht om acties en uitingen die de belangen van de organisatie schaden te verwijderen.
 • Stichting Vluchteling behoudt het recht de binnengekomen gelden te besteden aan noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden daar waar dit naar ons inzicht het hardst nodig is. Hier zal de organisatie duidelijk en tijdig over communiceren.  

Gebruikersvoorwaarden van het Kom in Actie platform van Stichting Vluchteling

Wil je gebruik maken van het Kom in Actie platform van Stichting Vluchteling? Lees dan onderstaande voorwaarden goed door. Deze hebben betrekking op het gebruik van het actieplatform en de teksten, foto’s en video’s die je op het actieplatform deelt. Voordat je een actie aanmaakt of een blog/ander bericht plaatst, dien je akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden van het actieplatform.

Bezoekers van het Kom in Actieplatform (hierna te noemen: gebruikers) dienen zich te houden aan de volgende voorwaarden:

 • Stichting Vluchteling accepteert geen teksten/beelden die niet passend zijn. Beledigend, kwetsend of grof taalgebruik/beeldmateriaal, noch politiek getinte - of reclame-uitingen zijn toegestaan. De inhoud van de geplaatste informatie mag niet in strijd zijn met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, en mag geen inbreuk maken op aan een derde toekomende (intellectuele eigendoms-) rechten. Teksten dienen in de Nederlandse taal te worden geplaatst.
 • Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hen geplaatste informatie op deze website. Gebruikers mogen de belangen en de goede naam van Stichting Vluchteling niet schaden. Gebruikers vrijwaren Stichting Vluchteling van alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins op enigerlei wijze ontstaan door het niet nakomen van voorgaande garantieverplichting.
 • Door een bericht te plaatsen dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten hiervan over aan Stichting Vluchteling. Gebruikers dienen zich er bewust van te zijn dat het hen vrijstaat de intellectuele eigendomsrechten over te dragen, en vrijwaren Stichting Vluchteling van alle aanspraken van derden ten aanzien van de berichten.

Stichting Vluchteling houdt zich aan:

 • Stichting Vluchteling aanvaardt geen aansprakelijkheid uit schade die ontstaat naar aanleiding van het gebruik van (de informatie op) deze website. Ook aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan wordt verwezen.
 • Achtergelaten gegevens verstrekt Stichting Vluchteling niet aan derden.
 • De berichten, acties, blogs en eventuele foto’s en films zijn afkomstig van derden. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van deze informatie. Al staat het Stichting Vluchteling vrij om content te wijzigen indien er aantoonbare onjuistheden in staan. Stichting Vluchteling draagt voor geplaatste informatie en/of materialen geen verantwoordelijkheid en biedt geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of rechtmatigheid daarvan.
 • Stichting Vluchteling mag de website (tijdelijk) buiten gebruik stellen, vernieuwen of gebruiksfuncties beperken indien zij dit nodig of wenselijk acht.
 • Stichting Vluchteling houdt zich het recht voor om geplaatste teksten/beelden aan te passen of te verwijderen, zonder vermelding van reden.

Intellectueel eigendom

Wanneer je meent dat op deze website inbreuk wordt gemaakt op de aan jou toekomende (intellectuele eigendoms-)rechten, kan je contact opnemen via info@vluchteling.nl, met een omschrijving van de inbreuk makende gegevens, een onderbouwing en bewijsstukken.

Indien naar de mening van Stichting Vluchteling vaststaat dat er sprake is van inbreuk, zullen wij overgaan tot het nemen van passende maatregelen, waaronder het verwijderen van de betreffende gegevens. Stichting Vluchteling is in geen geval aansprakelijk jegens derden en is niet verplicht tot overgaan tot enige vorm van schadeloosstelling.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website (teksten, afbeeldingen, vormgeving, logo’s, huisstijl, foto’s en overige materialen) liggen bij Stichting Vluchteling. Content mag worden overgenomen en verspreid, mits er voldaan wordt aan een correcte bronvermelding. Stichting Vluchteling stelt het op prijs dat er bij overname van beeld voor drukwerk contact wordt opgenomen met de organisatie.

Meningen en beweringen die worden geuit in mededelingen op de pagina’s van Stichting Vluchteling, zijn die van de auteur(s) en niet die van Stichting Vluchteling, de webmaster noch de internetprovider. Stichting Vluchteling kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Op deze site tref je links aan naar andere websites. Stichting Vluchteling is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright- en algemene voorwaarden, van de betreffende website(s).

Stichting Vluchteling behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op deze website met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Mocht u in de berichtgeving op het actieplatform van Stichting Vluchteling onjuistheden signaleren, dan stellen wij het zeer op prijs dat u deze meldt bij de web-redactie. U kunt een mail sturen naar info@vluchteling.nl.